top of page

/ AVÍS LEGAL

Les presents condicions generals regulen l'ús del PORTAL d'Internet www.melapaquita.com titularitat de SAT LTDA. APÍCOLA PERELLO 1363-CAT amb CIF F43498922 i domiciliada a l'Av. Catalunya, 23, 43519 El Perelló.

DEFINICIONS USUARI: Tot aquell que accedeix al PORTAL i disposa dels CONTINGUTS disposats en ell.

CONTINGUTS: Qualsevol informació, text, vincle, programari del PORTAL i mitjançant la navegació pel mateix.

LLEGENDES LEGALS: Totes aquelles condicions generals i particulars disposades al PORTAL, a més de qualsevol normativa legal que sigui aplicable, ja sigui per la utilització del propi PORTAL, etc.

SPAM: Es defineix a efectes d'aquestes condicions generals, com l'enviament indiscriminat de missatges o adreces de correu electrònic sense autorització prèvia dels titulars de les adreces de correu electrònic. SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) aconsella a l'usuari la lectura minuciosa tant de les presents condicions generals com de les altres llegendes legals disposades al PORTAL, i especialment de totes aquelles condicions o mencions que tinguin relació amb els Continguts , així com l'apartat de "Polítiques de Privadesa". En el cas que pugui sorgir algun dubte en la lectura d'aquestes llegendes legals no dubtin en posar-se en contacte amb SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) en la direcció info@melapaquita.com. L'usuari manifesta i accepta expressament que l'accés al PORTAL suposa en tota la seva extensió el compromís inequívoc del compliment de totes i cadascuna de les llegendes legals de pur accés i utilització de qualsevol dels CONTINGUTS facilitats i / o presos per al PORTAL. En tot cas, si l'usuari no entengués o assumís el compliment de tot o part de les esmentades condicions generals no haurà d'accedir ni utilitzar el PORTAL i / o els CONTINGUTS disposats i / o prestats a través del mateix. Així mateix, l'usuari manifesta i accepta inequívoca i expressament tant que les llegendes legals estaran vigents en tot moment, des del principi de l'accés al PORTAL com que aquestes podran ser modificades en qualsevol moment per part de SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) sense necessitat de comunicació prèvia.

 

A. OBJECTE. SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) per mitjà del PORTAL, posa a la disposició del seu usuari l'accés a una sèrie de continguts que poden ser subministrats o prestats pel propi  SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLÓ  1363-CAT (La Paquita) o per tercers, sent l'objecte principal la disposició d'informació comercial. 


B. CONDICIONS D'ACCÉS I UTILITZACIÓ DEL PORTAL. B1 Accés i utilització general del PORTAL realitzat per part d'un USUARI. L'USUARI accepta expressa i inequívocament que l'accés i la utilització del PORTAL no implica cap tipus de garantia, en la qual expressament es renuncia per part de SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLÓ 1363-CAT (La Paquita) respecte a la utilització els CONTINGUTS, s'efectua sota l'exclusiva responsabilitat de l'USUARI,SAT LTDA APÍCOLA EL  PERELLÓ 1363-CAT (La Paquita) no contestarà en cap cas i en cap mesura, ni per danys directes ni indirectes, ni per dany emergent ni per lucre cessant, pels eventuals perjudicis derivats de la utilització dels CONTINGUTS o de les conclusions que el propi USUARI extregui de la utilització dels mateixos, ja siguin aquests accessibles al PORTAL o en altres pàgines web o a través de les connexions i "enllaços" existents. Així mateix, SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO 1363-CAT (La Paquita) no serà en cap cas responsable, encara que de forma indirecta o subsidiària, per als continguts, presos o oferts per terceres persones o entitats (ni de les seves condicions de comercialització i fabricació), o per continguts, informacions, comunicacions, opinions o manifestacions de qualsevol tipus originats o abocaments per tercers i que resultin accessibles a través del PORTAL, no suposant en cap cas garantia o suport per a l'ús o adquisició de productes o serveis de tercers proveïdors dels mateixos. L'USUARI accepta expressa i inequívocament que SAT LTDA  APÍCOLA  EL PERELLÓ 1363-CAT (La Paquita) podrà establir a qualsevol moment condicionis o restriccions addicionals per a l'accés al PORTAL i per a la utilització de continguts, per la qual, serà immediatament compliment per l'USUARI sense necessitat de comunicació prèvia. L'accés al PORTAL es facilitat de bona fe per SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO 1363-CAT (La Paquita) pel qual amb atenció al fet que molts de CONTINGUTS poden ser subministrats o facilitats per tercers. SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO 1363-CAT (La Paquita) adverteix i l'USUARI coneix i accepta que algun de les dades o textos disponibles podrien no ser completament exactes o actualitzats, a pesar que SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO 1363-CAT (La Paquita) utilitzi els seus millors esforços perquè sigui així, per la qual cosa SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO 1363-CAT (La Paquita) contestarà única i exclusivament dels continguts directament facilitats per SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO 1363-CAT (La Paquita).

B2 Utilització autoritzada del PORTAL i dels CONTINGUTS. L'USUARI manifesta expressa i inequívocament que realitzarà un accés al PORTAL i, en els seus cas, la utilització del mateix i dels CONTINGUTS en el que es disposa conforme a les llegendes legals, les presents condicions generals, les condicions particulars que si escau poden disposar-se per a cada CONTINGUT, així com de l'altra normativa aplicable, els bons usos i costums, a la bona fe i a l'ordre públic. En tot cas, i amb caràcter purament enunciatiu, l'USUARI es compromet a:

A) No realitzar accessos o usos del PORTAL o dels seus continguts, no permesos en contraris a fi del PORTAL i al marc normatiu que ho regula. Així, l'USUARI no haurà de realitzar ni intentar realitzar accessos o usos de CONTINGUTS i / o àrees RESTRINGIDES del PORTAL sense la deguda autorització per a això. A més, l'USUARI haurà de realitzar aquest accés i l'ús de les àrees restringides utilitzant els procediments i eines informàtiques que pretenen obviar les mesures de seguretat i d'identificació disposades per SAT LTDAAPÍCOLA EL PERELLO 1363-CAT (La Paquita) o per tercers.

B) Accedir i/o utilitzar el PORTAL i/o CONTINGUTS dins dels principis i finalitats per als mateixos van ser creats i llocs a la disposició de l'USUARI, respectant igualment el format de posada a disposició i les llegendes legals aquí disposades. En compliment en aquests principis i finalitats, l'USUARI, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, es compromet a: i) no realitzar ni intentar realitzar actuacions que comportin o puguin comportat danys de forma directa o indirecta, amb caràcter general sobre el PORTAL i els CONTINGUTS en el que es disposa, i amb caràcter especial, sobre els drets de SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO 1363-CAT(La Paquita) o de qualsevol tercer; ii) no realitzar o intentar realitzar actuacions que afectin, ja sigui, entre unes altres, modificant , manipulant o eliminant les referències o els formats de les referències o esments sobre protecció dels drets de propietat intel·lectual o industrial de SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) de tercers, tant del propi PORTAL com dels CONTINGUTS al que es disposa i altres ELEMENTS que ho componen, iii) realitzar actuacions que perjudiquin als sistemes de SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita)o de tercers, o si escau afectin o puguin afectar al normal desenvolupament de l'objecte del PORTAL. Dins d'aquestes actuacions s'inclou la introducció de virus informàtics en el sistema de SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita), dels USUARIS o de qualsevol tercer que afectin o puguin afectar d'alguna manera al PORTAL, així com les actuacions encaminades a la difusió d'aquests virus tant al PORTAL com a la xarxa a través del PORTAL.

C) L'USUARI respondrà de tots els danys i perjudicis, de qualsevol naturalesa, que SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita), qualsevol altre USUARI o un tercer pugui sofrir com a conseqüència de l'ús indegut que els mateixos realitzin del PORTAL o dels CONTINGUTS disposats en ells. Així mateix respondrà de qualsevol quantitat que SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) haurà de fer efectiva com a conseqüència d'una resolució administrativa, sentència judicial ferma o acord transaccional tendent o rescabalar a tercers dels danys ocasionats per igual motiu. B3 Els continguts: L'USUARI manifesta expressa i inequívocament que es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els CONTINGUTS a més que es compti amb l'autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès, així com a no trencar o intentar trencar els dispositius de protecció o qualsevol mecanisme d'informació que pugui inserir-se en els Continguts referits per exemple la protecció de la propietat intel·lectual o industrial dels mateixos. L'USUARI es compromet a NO obtenir o intentar obtenir els continguts emplenant per a això mitjans o procediments diferents dels quals, segons els casos, s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o s'hagin indicat expressament a les pàgines web on es troben els CONTINGUTS o, en general, dels quals s'utilitzen habitualment en Internet per no enfonsar-se un risc de dany o inutilització del PORTAL i/o continguts.

D. DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL. L'USUARI accepta i manifesta expressa i inequívocament que tots els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre el PORTAL i els CONTINGUTS i/o qualsevol altre element inserit al PORTAL, tals com a caràcter enunciatiu i no limitatiu, fotos, programari, dissenys, imatges, bases de dades, textos, sons, marques, logotips, gràfics, etc., pertanyen a  i/o tercers que SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) designi o s'acte identifiqui. En cap cas l'accés al PORTAL o la utilització dels CONTINGUTS, implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial de dites dretes, tret que s'estableixi expressament el contrari. Les presents condicions generals no confereixen als USUARIS cap altre dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública del PORTAL dels CONTINGUTS diferents dels aquí expressament previstos. Qualsevol altre ús o explotació de qualssevol drets estarà subjecta a la prèvia, escrita i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) o el tercer titular dels drets afectats. En el cas que es produeixi la citada autorització, l'ús o explotació estigui subjecta al que es disposa en la mateixa, i en tot caso els drets s'exercitaran segons els principis de la bona fe i conforme a les llegendes legals, indicant en tot caso l'origen i/o autor dels mateixos. Igualment, en cas que es produís una impressió, descàrrega i emmagatzematge autoritzat de continguts, etc., la mateixa autorització es realitzarà per a la utilització d'alguns dels materials protegits haurà de posar-se en contacte amb SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) a l'adreça info@melapaquita.com


E. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT. I1 Exclusió de garanties i de responsabilitat respecte de l'accés i la utilització del PORTALSAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del PORTAL o d'aquells altres llocs web amb els quals s'hagi establert enllaç. Així mateix SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) no serà en cap cas responsable per qualssevol dany i perjudici que puguin derivar-se de (i) la falta de disponibilitat o accessibilitat al PORTAL o a aquells altres llocs amb els quals s'hagi establert un enllaç, (ii) la interrupció del funcionament del Portal o dels CONTINGUTS disposats en el mateix, o errors informàtics, avaries telefòniques, desconnexions, retards o bloquejos causats ​​per deficiències o sobrecàrregues en les línies telefòniques, el sistema d'Internet o a altres sistemes electrònics produïts en el curs del funcionament, (iii) la falta d'idoneïtat del PORTAL o dels CONTINGUTS per a les necessitats específiques dels USUARIS i altres danys que puguin ser causats ​​per terceres persones mitjançant intromissions que afectin al PORTAL no autoritzades alienes al control de SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita). Així mateix, SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) adverteix que la qualitat de la disposició dels CONTINGUTS disposats al PORTAL i l'ús dels mateixos els realitzi l'USUARI, depèn en gran manera que el maquinari i el programari d'aquests compleixin amb els requeriments tècnics que si escau poden ser necessaris a criteri de SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita). Aquests requeriments tècnics podran ser posats de manifest a través del PORTAL o mitjançant comunicacions particulars als USUARIS, i hauran de ser complerts per l'USUARI. Per tant, SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) no es fa responsable de la impossibilitat o deficiència en la disposició dels CONTINGUTS o de l'ús dels mateixos per part dels USUARIS en el cas que aquests no compleixin els anomenats requeriments tècnics. Amb la finalitat de disminuir el risc d'introducció de virus al PORTALSAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) utilitza programes de detecció de virus per controlar tots els continguts que introdueix al PORTAL. No obstant això, SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements al PORTAL introduïts per tercers aliens a SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) que poden produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels USUARIS o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en els seus sistemes. Com a conseqüència,  SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudicis de tota naturalesa que poguessin derivar-se de la presència de virus o altres elements que poguessin produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels USUARISSAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) adopta diverses mesures de protecció per protegir el PORTAL i els CONTINGUTS contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) no garanteix que tercers no autoritzats no puguin tenir accés al tipus d'ús del PORTAL que fa que l'USUARI o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals es realitza aquest ús. En conseqüència,SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que poguessin derivar-se d'aquest accés no autoritzat. SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) adverteix que en el cas que es disposi d'estudis, opinions, informes, etc. inclosos com a CONTINGUTS al PORTAL, aquests continguts realitzats per SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) o tercers pretenguin proporcionar solament una orientació que serveixi de suport a l'activitat de l'USUARI, per tant l'USUARI accepta expressament que en cap cas SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) assumeixi la responsabilitat per qualsevol danys i perjudicis que puguin ocasionar de forma directa o indirecta per l'ús que l'usuari realitzi d'aquests continguts i de les conclusions extretes del mateix. En tot cas, SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) podrà denegar o limitar l'accés als USUARIS a qualsevol moment els CONTINGUTS, així com podrà igualment eliminar o retirar els CONTINGUTS, si a criteri de SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) s'està infringint el que es disposa en els presents Condicions Generals i altres llegendes legals, els principis que inspiren el correcte desenvolupament de l'objecte a de el PORTAL. I3 Exclusió de garanties i de responsabilitat en relació als Enllaços. En el cas que el PORTAL posi a la disposició dels USUARIS dispositius tècnics d'enllaç, directoris i eines de cerca que permetin als USUARIS accedir a pàgines i/o llocs web pertanyents i/o gestionats per tercers, SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) comprovarà el contingut existent en aquestes pàgines al moment que s'estableixi un enllaç a les mateixes i ho farà en creença de bona fe que aquests continguts compleixin amb la legislació aplicable. No obstant això, en cap cas, SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) es fa responsable, aprova o fa pròpies les successives modificacions de dites materials. En el cas que així s'estimi oportú o li sigui sol·licitat per ordre judicial o administratiu, SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) remourà els enllaços a aquelles pàgines web que infringeixin la legislació aplicable i/o lesionin els drets de tercers.

F. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter Personal, s'informa que les dades personals facilitades voluntàriament per vostè a SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) domiciliada en l'Av.. Catalunya, 23, 43519 El Perelló seran incorporats a un fitxer on la titularitat correspon a SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita), destinatari del mateix. SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) es compromet a guardar secret de les dades de caràcter personal facilitats i a mantenir les mesures necessàries, havent-hi un compte a tot moment de l'estat de la tecnologia per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, sense perjudici que aquestes dades o l'accés al fitxer que conté pugui ser facilitat per aquells òrgans o entitats que en virtut d'una disposició legal exigeixin que els sigui facilitats aquest accés. La finalitat de la creació, existència i manteniment del fitxer són uns treballs de manteniment i gestió d'una relació comercial, i en tot cas, atenció al client, treballs d'informació i d'activitats relacionades amb aquests treballs. S'informa així mateix, que disposa de drets d'accés, modificació, oposició i cancel·lació, que podrà exercitar mitjançant petició escrita dirigida a SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) Av. Catalunya, 23 43519 El Perelló a l'atenció del Responsable del Tractament.

G. INCOMPLIMENT, LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ. SAT LTDA APÍCOLA EL PERELLO1363-CAT (La Paquita) es reserva el dret d'exercir accions que estiguin disponibles en dret d'exigir les responsabilitats que es deriven de l'incompliment de qualsevol de les disposicions de les llegendes legals per part d'un USUARI. La prestació del servei del PORTAL, la contractació on-line així com les presents Condicions Generals i les altres llegendes legals es regeixen per la llei espanyola. En aquesta mesura en què així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa o qualsevol un altre fora que pogués correspondre'ls, acordin sotmetre's a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tortosa.

bottom of page